Ik heb een huis gekocht – ¡He comprado una casa!

Nou ja,… een appartement. Ik liep al een tijdje rond met het idee een ​​huis te kopen, maar omdat ik als zzp’er werk, was het beter even te wachten totdat ik mijn inkomsten van drie opeenvolgende jaren kon tonen.

Bueno, en realidad, un apartamento. Llevaba ya mucho tiempo con la idea de comprarme una casa, pero siendo autónoma era mejor esperar un tiempo para poder mostrar ingresos de tres años consecutivos.

Als je een huis wilt kopen, is het goed om te dromen over hoe je wilt dat het eruit komt te zien, maar om je niet al te veel illusies te maken, kun je beter alvast de beschikbare huizen bekijken. Op deze manier weet je of wat je zou willen hebben ook mogelijk is voor wat betreft de beschikbaarheid en de prijzen.

Si quieres comprar una casa, es bueno soñar con cómo te gustaría que fuera, pero para no hacerte demasiadas ilusiones, es mejor echar un vistazo a las casas disponibles. De esta manera sabes si lo que te gustaría tener también se ajusta a la disponibilidad y a los precios.

Voor mij was het het belangrijkst om een ​​huis met twee kamers te hebben, een om in te slapen en een andere om als kantoor of als logeerkamer te gebruiken. Houd er rekening mee dat de twee kamers van een ‘tweekamerappartement’ in Nederland de woonkamer en een extra kamer zijn. Dus om naast de woonkamer nog twee aparte ruimtes te hebben, moet je op zoek gaan naar een driekamerwoning. Een ander verschil is dat je voor een huis op de eerste verdieping de trap moet nemen (of de lift voor de wat luiere mensen onder ons) en dat een woning op grondoppervlakte de ‘begane grond’ wordt genoemd.

Para mí lo más importante era tener una casa con dos habitaciones, una para dormir y otra para usar como oficina o habitación de invitados. Hay que tener en cuenta que ´dos habitaciones´ en Holanda, se refiere a la sala de estar y a una habitación extra. Así que para tener ´dos espacios aparte de la sala de estar´ tienes que buscar una casa de tres habitaciones. Otra diferencia es que, para una casa en el primer piso, hay que usar una escalera (o el ascensor, para los vagos entre nosotros) y que una vivienda a nivel de ´tierra´ se llama ´planta baja´.

De pagina waarop de meeste huizen worden aangeboden is op www.funda.nl. Daar vind je informatie over de beschikbare huizen, de vraagprijs, de servicekosten, vanaf wanneer ze aangeboden zijn, het bouwjaar, de oppervlakte, de indeling, het aantal woonlagen, het energielabel (van het beste A tot het ‘slechtste’ G), de isolatie, de kadastrale gegevens, de bergruimte, enz. Voor appartementen moet je ook rekening houden met de informatie van de Vereniging van Eigenaars. De bewoners van een gebouw moeten namelijk een maandelijkse vergoeding betalen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en voor de buitenkant van het gebouw. Elke VVE moet geregistreerd staan bij de KvK [Kamer van Koophandel]. Een actieve VVE houdt een jaarlijkse vergadering en heeft een meerjarenonderhoudsplan, een reservefonds en soms een huishoudelijk reglement en een opstalverzekering. Voor de spullen in het huis, kun je een aparte inboedelverzekering afsluiten.

La página en la que más casas se ofrecen es www.funda.nl. Ahí encuentras información sobre las casas disponibles, el precio, los gastos de comunidad, desde cuándo está disponible, el año de construcción, la superficie, la distribución de las habitaciones, la cantidad de pisos, la etiqueta de consumo de energía (de lo mejor “A”, a lo peor “G”), el tipo de aislamiento, los datos catastrales, el tipo de trastero, etc. Para los apartamentos, hay que tener en cuenta también los datos de la comunidad de vecinos VVE [Vereniging van Eigenaars, Sociedad de Propietarios]. Los vecinos de la comunidad pagan una cuota mensual para el mantenimiento de los espacios comunes y de la parte exterior del edificio. Cada VVE tiene que estar registrada en la KvK [Kamer van Koophandel, Cámara de Comercio] Las VVE activas tienen una reunión anual, una planificación de mantenimiento plurianual, un fondo de reservas y, a veces, un reglamento interno y un seguro del edificio. Para las pertenencias dentro de la casa, puedes contratar un seguro de hogar aparte.

Je kunt zelf op zoek gaan naar een huis of een aankoopmakelaar inhuren. Ik besloot om Annemieke Roos in te schakelen, omdat ze zich alleen richt op de aankoop van huizen en niet op de verkoop. Ze is heel realistisch, nauwkeurig en kritisch, wat voor mij goed uitkwam, want met mijn enthousiasme en lage verwachtingen had ik elk krot gekocht. Zij vergezelde me bij de twee bezichtigingen die ik heb gehad en vertelde me over de voor- en nadelen. Er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden, zoals de buurt, de fundamenten van het huis, de bodemgesteldheid, de staat van de muren, de aanwezigheid van asbest, isolatie, mogelijke wijkplannen van de gemeente, etc. Iets anders waar je naar moet kijken is of het huis op erfpachtgrond staat, want daar moet je dan vaak maandelijks voor betalen.

Puedes ir en busca de una casa tú solo/a, o contratar a una agente inmobiliario. Yo decidí contratar a Annemieke Roos, ya que ella solamente se enfoca en la compra de casas y no en la venta. Es muy realista, precisa y crítica, lo que me ha venido muy bien a mí porque, con toda la ilusión y mis bajas expectativas, me hubiera comprado cualquier trasto. Me acompañó en las dos visitas que tuve y me informó acerca de las ventajas y desventajas. Hay muchas cosas que tener en cuenta, como el barrio, los
cimientos de la casa, la condición del suelo, el estado de las paredes, la presencia de asbesto, la aislación, los posibles planes del ayuntamiento para el barrio, etc. Otra cosa que hay que considerar es si la casa está situada en tierras por las que hay que pagar renta de alquiler de suelo.

Het tweede huis dat ik zag vond ik leuk, dus ik besloot een bod te doen. Na een paar dagen in spanning te hebben gewacht, bevestigden ze de verkoop, ik zou eigenaresse worden van een huis! In het voorlopige koopcontract liet ik een aantal ontbindende voorwaarden vaststellen voor wat betreft het resultaat van de bouwtechnische controle en of ze me een hypotheek zouden verstrekken. Als hier iets negatiefs uit zou komen, kon ik me nog steeds terugtrekken. Gelukkig bleek er uit de bouwtechnische controle niets wat Annemieke me nog niet had verteld, maar het was goed hiervan een ​​bevestiging te krijgen.

La segunda casa que vi me gustó entonces decidí hacer una oferta. Después de unos días esperando con  tensión, me confirmaron la venta, ¡iba a ser dueña de una casa! En el contrato temporal establecí unas condiciones resolutivas dependiendo del resultado del control técnico y de si me iban a dar la hipoteca, así, en caso negativo, todavía podía echarme para atrás. Del control técnico, menos mal, no salió nada que no me hubiera dicho ya Annemieke, pero fue bueno tener una confirmación.

Een hypotheekadviseur van Blauw en Florijn heeft mij geholpen een ​​hypotheek op basis van mijn wensen af te sluiten door mij advies te geven en mijn vragen te beantwoorden. Ik kreeg informatie over mijn rechten en plichten, over de verschillende soorten hypotheken (lineair of annuïteit), de looptijd van de hypotheek, vaste en variabele rente, vervroegd aflossen van de hypotheek met 10% per jaar, situaties waarin ik een boete zou moeten betalen en wat er zou gebeuren als ik niet zou betalen. Ze hebben gekeken naar mijn financiële situatie, mijn verzekeringen, mijn pensioen en de risico’s in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Diegenen die een huis onder de €290.000 (2019) kopen, kunnen voor meer zekerheid (en een lagere rente) een hypotheek met NHG [Nationale Hypotheek Garantie] afsluiten.

Un asesor hipotecario de Blauw en Florijn me ayudó a obtener una hipoteca conforme a mis requerimientos, dándome consejos y contestando mis preguntas. Me informó acerca de mis derechos y deberes, los diferentes tipos de hipoteca (linealo deanualidad), el plazo de la hipoteca, optar por un interés fijo o variable, amortizar la hipoteca de forma anticipada con 10% al año, las situaciones en las que debo pagar una multa, y lo que pasa cuando no pago. Han echado un vistazo también a mi situación laboral y económica, mis seguros, mi pensión, los riesgos en caso de quedarme sin trabajo o inválida. Para tener más seguridad si un día no pudieran pagar la hipoteca (y para tener un interés más bajo), los que compran una casa por menos de € 290.000 (2019) pueden contratar una garantía de pago con NHG [Nationale Hypotheek Garantie].

Een huis kopen is duur. Nadat de looptijd van de ontbindende voorwaarden is verstreken, moet je eerst 10% van het huis als waarborgsom overmaken (of een bankgarantie betalen). Naast de kosten van de woning moet je er rekening mee houden dat je ook overdrachtsbelasting van 2% over de koopprijs moet betalen, evenals de notaris, de kadasterkosten en de taxatie. Eventueel komen daar nog de kosten van een aankoopmakelaar en/of die van een hypotheekadviseur bij, de kosten van de VVE en gemeentebelastingen die al zijn betaald door de vorige eigenaar/eigenaresse. Het goede nieuws is dat je een deel van deze uitgaven kunt terugvragen bij de aangifte inkomstenbelasting (evenals de hypotheekrenteaftrek), dus je moet de facturen goed bewaren!

Comprar una casa es caro. Después de que termina el plazo de las condiciones resolutivas, primero hay que pagar un 10% de la casa por adelantado como aval (o pagar para una garantía bancaria). Aparte de pagar la casa, hay que considerar que también necesitas pagar el impuesto del traspaso (que es el 2% del precio de la casa), el notario, los gastos del catastro, la tasación, eventualmente un agente inmobiliario y un asesor hipotecario; gastos de la VVE e impuestos municipales ya pagados por el/la dueño/a anterior. Lo bueno es que parte de estos gastos te los devuelven en la declaración de la renta (igual que la deducción fiscal de intereses hipotecarios), por lo que hay que cuidar bien las facturas.

Op 22 maart, de eerste dag van mijn nieuwe jaar, ben ik naar de notaris gegaan om de hypotheek- en leveringsakte met daarin alle gemaakte afspraken te ondertekenen. Nu is het officieel, het huis is van mij! We moeten alleen nog schilderen, schoonmaken, inpakken en uitpakken, maar gelukkig kan ik hierbij rekenen op de hulp van mijn familie en vrienden!

El 22 de marzo, el primer día de mi año nuevo, fui al notario para firmar la escritura de hipoteca y la de entrega, con todos los acuerdos hechos. ¡Ya es oficial, es mía! Ahora toca pintar, limpiar, empaquetar y desempaquetar, ¡pero menos mal que puedo contar con la ayuda de mi familia y de mis amigos!

Delen: